Bookmark and Share

Nørremølle - Bornholms største vikingetidsskat

Projektets formål er en analyse med henblik på publicering af en af Danmarks største vikingetidsskatte - Nørremølle på Bornholm. Bornholms placering midt i Østersøen betyder, at øen har spillet en central rolle som modtager og formidler af såvel materiel som immateriel kultur. Dette afspejles i de bornholmske sølvskatte, der er sammensat af genstande fra en lang række områder fra de britiske øer i nordvest til Kalifatet i sydøst. Skattenes indhold og placering i det arkæologiske landskab er en vigtig kilde til at belyse lokale, nationale og internationale magtforhold og fundene er afgørende for forståelsen af økonomiske og handelsmæssige netværk Østersølandene imellem samt mellem Østersølandene og det øvrige kontinent.

Projektet knytter an til Bornholms Museums satsningsområde med systematiske detektorafsøgninger og arkæologiske efterundersøgelser på øens vikingetidslokaliteter, som på få år har ført til en fordobling af kendte sølvskatte på Bornholm. I dag kendes over 100 skattenedlæggelser fra perioden ca. 900-1150. Øen har dermed den største tæthed af sølvskattefund fra vikingetid og tidlig middelalder i Danmark. Kun enkelte af de nyfundne skatte er publiceret og da i sporadisk form.  En samlet analyse af Nørremølleskatten med inddragelse af både mønter, brudsølv og fundomstændigheder er nødvendig for tolkningen og forståelsen af de mange nyfundne skatte. Samtidigt vil det give mulighed for at perspektivere fundet til de øvrige skattefund fra østersøregionen og til det generelle arkæologiske fundbillede på Bornholm. Projektet vil forløse det enorme forskningsmæssige potentiale disse nye skattefund besidder, og vil kvalificere debatten om Bornholms magtpolitiske tilhørsforhold, der i flæng angives som svensk, dansk eller autonomt.

 

Projektet er støttet af Kulturarvsstyrelsen.

Projektleder: Gitte Tarnow Ingvardson

Nørremølleskatten består af 2½ kilo sølv fordelt på 1168 mønter og 254 stykker brudsølv og er nedlagt i første halvdel af 1000-tallet. Skatten blev fundet i august 2006 og er udgravet af Bornholms Museum. Arkæologiske undersøgelser viser, at skatten lå få meter fra to nedbrændte hustomter.