Bookmark and Share

Kirke, kristendom og storbønder i det norrøne Grønland

Projektet Kirke, Kristendom og Storbønder i den norrøne Østerbygd blev indledt i 2001, og der er fortaget arkæologiske undersøgelser ved udvalgte kirker i Sydgrønland i feltsæsonerne 2001, 2002, 2007, 2008 og 2010. Formålet med de arkæologiske undersøgelser har været at indsamle materiale til datering af en særlig gruppe småkirker i nordbobygderne og at få indblik i nordboernes kristne liv. Det overordnede mål med projektet er at belyse den kristne kirkes funktion og rolle i det norrøne grønlandske samfund.

 

AMS-dateringerne af småkirkerne henfører kirkerne til landnamstiden omkring år 1000. Størrelsen af kirkebygningen, antallet af kirker og antallet af begravelser på de tilhørende kirkegårde peger i retning af, at de små kirker blev opført af de enkelte landnamsfamilier og fungerede som ”familiekirker”. Med tiden blev flere af disse ”familie-kirker” nedlagt, mens andre udviklede sig til offentlige (sogne-)kirker, der, mod afgift til kirkebonden, betjente de omgivende gårde. Udviklingen skal ses i et socialt og økonomisk perspektiv og afspejler en udvikling frem mod færre, men rigere storbønder. Nordbosamfundet blev mere hierarkisk, og kirken og, ikke mindst, afgifterne til kirkebonden antages at have spillet en ikke uvæsenlig rolle i denne udvikling.

 

Efter at have foretaget mindre undersøgelser ved alle småkirkerne i den centrale del af Østerbygden, har feltarbejdet i 2008 og 2010 være koncentreret omkring en enkelt af kirkerne, kirken ved ruingruppe Ø64 i Igaliku fjord. Her er der foretaget en mindre prøveundersøgelse af selve kirkebygningen, og der er udgravet et antal begravelser på kirkegården, heriblandt en større massegrav indeholdende mindst ni voksne, kvinder og mænd, og tre små børn. Materialet fra undersøgelserne er under behandling. Blandt andet bliver der foretaget genetiske undersøgelser af skeletterne. Meget tyder på, de døde i massegraven var første-generations indvandrere i Grønland, og strontiumanalyser af deres tænder vil afsløre, hvor de kom fra. Kulstof- og kvælstof isotopanalyser vil afsløre de dødes kostvaner, og antropologiske undersøgelser vil fortælle om livsvilkårene i de tidlige år af den nordiske bosætning i Grønland.

 

Projektet har været finansieret af Videnskabsministeriet, KOmmisionen for videnskabelige undersøgelser i Grønland og US NAtional Science Foundation.

 

Projekter der samarbejdes med:

Orri Vesteinsson og Adolf Fridriksson, University of Iceland and Institute of Archaeology: The burial project, Iceland.

 

Doug Price, University of Widconsin-Madison: First Settlers of the North Atlantic: An Isotopic Approach

 

Maanasa Raghavan, Peopling of the Arctic: a Genetic Perspective. Center for GeoGenetics. http://geogenetics.ku.dk/research/research_programme/theme3/ 

 

Ansvarlig: Jette Arneborg

 

 

Udgravningsfeltet ved den lille kirke ved Ø64 (Klik på billedet for større version)
Rekonstruktion af "Thjodhildes Kirke" - den lille ruin ved Ø29a, Brattahlid i Qassiarsuk
Udgravning af skeletterne på kirkegården ved kirken ved Ø64